Služby

Základní filozofií mojí praxe je přímý kontakt s klientem. Všechny schůzky vedu sama, nikoliv přes prostředníky. Veškeré informace ve věci jsou tedy předávány mně a nemůže tedy dojít k jejich zkomolení. Soudních jednání se zúčastňuji osobně, nehledám žádné substituční zastoupení. Mám tedy dokonale nastudované spisy, protože se všem věnuji osobně.

moje specializace:

  • převody nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, včetně případných věcných břemen či zástavních práv)
  • prohlášení vlastníka budovy (rozdělení budovy na jednotky) včetně vyhotovení schémat budovy (ověření podpisů účastníků na dohodách provádím sama v předmětné budově)
  • depozitní smlouvy (úschovy finančních prostředků na zvláštním depozitním účtu)
  • vymáhání dlužných částek (z půjček, bezdůvodné obohacení, plateb do fondu oprav a služeb, vyúčtování služeb apod.)
  • rozhodčí řízení (zastupování v rozhodčím řízení či žaloby proti rozhodnutím z tohoto řízení)
  • exekuční řízení (zastupování účastníků v exekučním řízení)
  • zápisy změn obchodních společností do obchodního rejstříku (od vzniku, tedy zajištění notářského zápisu po provádění změn v těchto společností, převody obchodních podílů)
  • rozvod manželství (úprava výchovy a výživy k nezletilým dětem, rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů)
  • směnečné právo (vymáhání dlužných částek ze směnek, vystavení směnky)
  • spotřebitelské právo

Poučení:

Informace dle ust. § 14 zákona na ochranu spotřebitele č. 378/2015 Sb. v platném znění. Orgán na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (spor mezi advokátem a klientem) je:

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 729 011
e-mail: sekr@cak.cz