Vítejte na mých stránkách

Jsem advokátka působící na území celé České republiky, především však Karlovarském kraji. Poskytuji právní služby pro fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek, ale i obchodní společnosti s převažujícím zaměřením v oblastech občanského práva, bytového práva, práva nemovitostí, sporů – vymáhání pohledávek, směnečného práva. Zajišťuji i služby v oblasti trestního práva.

Právní služby poskytuji samostatně bez zastoupení jinými advokáty. Klient je tedy v kontaktu přímo mnou. Nemůže se mu tedy stát, že se na každém soudním jednánípotká s jiným právním zástupcem (což je v případě substitučního zastupování advokátů časté).


Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

  • Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů: Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby (viz kapitola 5.2.2.)
  • Určení doby zpracování údajů: Po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.
  • Vymezení účelu zpracovávání údajů: Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  • Upozornění na formu zpracovávání údajů (jejich zaznamenávání, pořizování kopií listin, kopií dokladů, hodnocení, archivace).
  • Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit.
  • Poučení o předávání osobních údajů.
  • Poučení o orgánu dozoru.